Regulamin

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2024 r.

Przeczytaj uważnie te warunki i zasady przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i Definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest wielka, mają znaczenia określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

W celach niniejszego Regulaminu:

  • Powiązana Spółka oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub pod wspólną kontrolą z danym podmiotem, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, interesu w kapitale lub innych papierach wartościowych uprawnionych do głosowania na wybór dyrektorów lub innych organów zarządzających.

  • Kraj oznacza: Polskę

  • Spółka (określana jako “Spółka”, “My”, “Nas” lub “Nasza” w niniejszej Umowie) oznacza Zakład Kowalstwa Ozdobnego Jan Woga, Stara Tuchorza 82, 64-232 Tuchorza, Polska.

  • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

  • Usługa oznacza Witrynę.

  • Warunki i Zasady (zwane również “Warunkami”) oznaczają te Warunki i Zasady, które stanowią całą umowę między Tobą a Spółką dotyczącą korzystania z Usługi. Niniejsza umowa Warunków i Zasad została stworzona przy pomocy Generatora Warunków i Zasad.

  • Usługa Społecznościowa Third-party oznacza jakiekolwiek usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) świadczone przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, zawarte lub udostępniane za pośrednictwem Usługi.

  • Witryna oznacza Zakład Kowalstwa Ozdobnego Jan Woga, dostępną pod adresem https://janwoga.com

  • Ty oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi lub firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba fizyczna korzysta z Usługi, w miarę stosownego.

Oświadczenie

To Warunki i Zasady regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Spółką. Niniejsze Warunki i Zasady określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Twoje korzystanie z Usługi jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania tych Warunków i Zasad. Niniejsze Warunki i Zasady mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Usługi.

Korzystając z Usługi, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami i Zasadami. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tych Warunków i Zasad, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twoje korzystanie z Usługi jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny i informuje Cię o Twoich prawach prywatności i o tym, jak prawo chroni Twoje prawa prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie Naszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Linki do Innych Witryn

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Spółkę.

Spółka nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami żadnych stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Spółka nie będzie odpowiedzialna ani nie poniesie odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez korzystanie lub poleganie na jakiejkolwiek treści, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i zasadami oraz polityką prywatności każdej strony trzeciej lub usługi, którą odwiedzasz.

Wypowiedzenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp bez wcześniejszego powiadomienia ani odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz te Warunki i Zasady.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi przestanie obowiązywać

natychmiast.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Mimo ewentualnych szkód, jakie możesz ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i jej dostawców z tytułu jakiejkolwiek postanowienia niniejszych Warunków oraz wyłączne środki zaradcze na wypadek każdej z tych sytuacji będą ograniczone do rzeczywiście przez Ciebie zapłaconej kwoty za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli nie dokonałeś zakupu przez Usługę.

W najwyższym dozwolonym zakresie przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne specjalne, przypadkowe, pośrednie ani następcze szkody (w tym, ale nie ograniczając się do, szkody na skutek utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerwy w prowadzeniu działalności, szkód osobistych, utraty prywatności wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub w jakikolwiek inny sposób związanych z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub którykolwiek z dostawców został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnił swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie pozwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W takich stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona do najwyższego stopnia dopuszczalnego przez prawo.

Klauzula “TAK JAK JEST” i “TAK JAK DOSTĘPNE”

Usługa jest udostępniana Tobie “TAK JAK JEST” i “TAK JAK DOSTĘPNE”, z wszystkimi wadami i usterkami bez żadnych gwarancji. W najwyższym stopniu dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa, Spółka, w swoim imieniu oraz w imieniu swoich Powiązanych Spółek oraz ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie odrzuca wszelkie gwarancje, czy to wyraźne, dorozumiane, ustawowe czy inne, w odniesieniu do Usługi, włączając w to wszystkie domniemane gwarancje dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i niezakłócania oraz gwarancje wynikające z praktyki handlowej, wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczania powyższego, Spółka nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnienia, i nie przedstawia żadnych oświadczeń jakiejkolwiek natury, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez przerw, spełni jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że jakiekolwiek błędy lub usterki mogą lub zostaną poprawione.

Bez ograniczania powyższego, ani Spółka, ani żaden z jej dostawców nie przedstawiają żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiejkolwiek natury, wyraźnych ani dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacji, treści i materiałów lub produktów dołączonych do niej; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych przez Usługę; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub e-maile wysłane przez lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji ani ograniczeń odpowiedzialności za zastosowanie się do odpowiednich praw konsumenckich, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą na Ciebie nie mieć zastosowania. Jednakże w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najwyższym możliwym stopniu, jaki można egzekwować na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Prawo Kraju, z wyłączeniem jego reguł dotyczących konfliktów prawa, będzie rządzić niniejszymi Warunkami i Twoim korzystaniem z Usługi. Twoje korzystanie z Aplikacji może być również podlegać innym lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym przepisom prawnym.

Rozstrzyganie Sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem Unii Europejskiej, skorzystasz z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z przepisami prawa w Stanach Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który podlega embargu rządu Stanów Zjednoczonych, ani który został oznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj “wspierający terroryzm”, oraz (ii) nie jesteś wpisany na żadną listę rządu Stanów Zjednoczonych zakazanych lub ograniczonych stron.

Wyłączenie i odstąpienie

Wyłączenie

Jeśli którykolwiek zapis niniejszych Warunków zostanie uznany za niewykonalny lub nieważny, taki zapis zostanie zmieniony i interpretowany w celu osiągnięcia celów takiego zapisu w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

Odstąpienie

Z wyjątkiem postanowień niniejszych Warunków, zaniechanie korzystania z jakiegoś prawa lub wymaganie spełnienia obowiązku na mocy niniejszych Warunków nie wpłynie na możliwość późniejszego korzystania z tego prawa ani na wymaganie takiego spełnienia w przyszłości, ani też zaniechanie naruszenia nie będzie stanowiło zrzeczenia się prawa do domagania się naprawienia takiego naruszenia w przyszłości.

Wykładnia tłumaczeń

Te Warunki i Zasady mogły zostać przetłumaczone, jeśli zostały udostępnione Tobie na naszej Usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst angielski będzie miał pierwszeństwo w przypadku sporu.

Zmiany w Warunkach i Zasadach

Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego zmieniania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W przypadku istotnej zmiany dokonamy uzasadnionych wysiłków, aby zapewnić co najmniej 30 dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi zmianę istotną, będzie określane według naszego własnego uznania.

Kontynuując korzystanie z naszej Usługi po wprowadzeniu zmian, zgadzasz się na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub części, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych Warunków i Zasad, możesz się z nami skontaktować: